ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล
ผู้อำนวยการ

ดร. อารี ธนบุญสมบัติ
รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนา


ดร. กฤษดา ประภากร
รองผู้อำนวยการด้านสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนเทคนิคด้านวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ


นางสาวศิริวรรณ ตัณฑเวชกิจ
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

 
ดร. วนิดา จันทร์วิกูล 
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ
ดร. อศิรา เฟื่องฟูชาติ 
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยโพลิเมอร์


ดร. สุมิตรา จรสโรจน์กุล 
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน


ดร. นิรุตต์ นาคสุข
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม


ดร. ดวงเดือน อาจองค์ 
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเซรามิกส์

 
ดร. ปนัดดา เช็พเพิร์ด
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยโลหะ


ดร. นุจรินทร์ รามัญกุล
รักษาการผู้อำนวยการหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์/dr.Surapich Loykulnant
ดร. สุรพิชญ ลอยกุลนันท์
ผู้อำนวยการหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ

 

ดร. สมนึก ศิริสุนทร
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
และพัฒนาเครือข่าย

นางยุวนุช พจน์ประสาท
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายบริหาร

นางปุณยวีร์ อภิสิทธิ์อมรกุล
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณ
และกลยุทธ์
 


นายสุพจน์ มงคลชัยพิริยะ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงสร้าง
พื้นฐานภายใน

ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยีนางสาวศศิวิมล เศวตคชกุล
รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารเทคโนโลยีฐานและสนับสนุนการวิจัย 


นางสาวฐิติพร ทนันไชย
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ