ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ” จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ "ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ" ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้
 
 

วิสัยทัศน์

 
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของประเทศไทย ในด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกับพันธมิตร เพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่และประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
 

พันธกิจ

 
พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ... รายละเอียดเพิ่มเติม