ประกาศ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
เรื่อง    นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
------------------------------------------------------------------------------
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการและให้การสนับสนุนในการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมเฉพาะทางด้านโลหะและวัสดุ ศว. ตระหนักว่าพนักงานและพนักงานโครงการทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งจึงให้ความสำคัญต่อการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ  รวมถึงยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันมิให้มลพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด จึงถือเอาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ  ความปลอดภัย และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินการขององค์กร 
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ ของข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของหน่วยเฉพาะทาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้ยกเลิกประกาศศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย   อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ และให้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้
 
๑. ศว. มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล
 
๒. ศว. ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่ต้องดำเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อเป็นการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเป็นการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ ความเจ็บป่วยหรือโรคจากการทำงาน ความเสียหายต่อทรัพย์สินรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 
๓. ศว.  สนับสนุนการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมุ่งมั่นที่จะยกระดับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันอันตราย ความเจ็บป่วยหรือโรคจากการทำงาน รวมถึงป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากวัสดุ ของเสียอันตรายและกิจกรรมต่างๆ ด้วยการจัดสรรทรัพยากร ที่จำเป็นอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบตลอดจนให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 
๔. ศว. มุ่งมั่นพัฒนาส่งเสริมให้คำปรึกษาแนะนำบุคลากรให้มีความรู้  ความตระหนัก  มีทัศนคติที่ดี         มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยควบคู่กับการมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรทุกคน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนผู้สนใจ
 
ทั้งนี้ ศว. จะผลักดันและสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ ได้มีการดำเนินการและบรรลุตามกรอบนโยบายอย่างสม่ำเสมอ จึงประกาศมาเพื่อทราบและให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานโดยทั่วกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
 
ประกาศ  ณ  วันที่     ๒๓         พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘
                                                   (นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล)
          ผู้อำนวยการ
                                                   ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 
 
 

รางวัลและความสำเร็จด้านการจัดการความปลอดภัยฯ

14 พฤศจิกายน 2555 รับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก.18001 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
7 กรกฎาคม 2555 รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
7 กรกฎาคม 2554 รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด (ปทุมธานี) จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
14 พฤศจิกายน 2549
โปรแกรมระบบการจัดการสารเคมี (COSHH Form) ได้รับรางวัล Commended Award ในการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ Thailand