1. บริการข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลเศรษฐกิจ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการทำงาน วิจัยพัฒนา
2. สร้างฐานข้อมูลภายในประเทศ เพื่อใช้สนับสนุนอุตสาหกรรมด้านวัสดุ ดังนี้
    2.1 ฐานข้อมูลผู้ประกอบการทางด้านวัสดุ
       ซึ่งเก็บรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการ สถานที่ติดต่อ และผลิตภัณฑ์ โดยสามารถสืบค้น ได้ตามกลุ่มย่อยของอุตสาหกรรมต่างๆ หรือสืบค้นตามชนิด ของผลิตภัณฑ์

 •  ฐานข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโลหะ
 •  ฐานข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกส์
 •  ฐานข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก
 •  ฐานข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง


    2.2 ฐานข้อมูลนักวิชาการทางด้านวัสดุภายในประเทศ
       เป็นฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายชื่อนักวิจัยทางด้านวัสดุ สถานที่ติดต่อ และประวัติ การศึกษา การทำงาน ผลงานวิจัย และผลงานทางด้านวิชาการ

    2.3 ฐานข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการเทคนิคภายในประเทศ
       เป็นฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบทางเทคนิคด้านวัสดุ สถานที่ติดต่อ ความชำนาญ ลักษณะการให้บริการ

    2.4 ฐานข้อมูลสาขาวิชาทางด้านวัสดุศาสตร์ที่มีการเปิดสอนอยู่ในประเทศไทย

    2.5 ฐานข้อมูลห้องสมุด MTEC
       เป็นฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายการหนังสือวิชาการด้านวัสดุพร้อมสารบัญ มีข้อมูลประมาณ 2,100 รายการ

    2.6 ฐานข้อมูลเอกสารและบทความด้านวัสดุ
        เป็นฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายชื่อหนังสือ/วารสาร/เอกสาร ที่ทางงานข้อมูลฯ เป็นผู้จัดหา และเก็บรักษา เพื่อประโยชน์ในการค้นหารายชื่อ ประมาณ 2,290 ชื่อ (จำนวน 12,000 เล่ม) นอกจากนั้นยังเก็บ รวบรวมบทความที่น่าสนใจ แบ่งเป็น หมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล ประมาณ 16,000 รายการ
 
 
3. เผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยีเฉพาะด้านแก่อุตสาหกรรม ในรูปแบบจดหมายข่าว โดยเน้น เทคโนโลยี ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา หรือปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนข่าวสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์
 
 
4. บริการภายในห้องสมุด  จัดหาหนังสือ วารสารและตำราวิชาการ ตลอดจนเอกสารข้อมูลอื่น ๆ สำหรับให้บริการ โดยสมัครเป็นสมาชิกสมาคมต่าง ๆ ภายในประเทศ หรือมีการบอกรับสิ่งพิมพ์ ทั้งสิ้น 12 สมาคม คือ

 •  สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
 •  สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 •  สสท.
 •  สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
 •  สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย
 •  สมาคมการเชื่อมโลหะ
 •  สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 •  สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก
 •  สมาคมเซรามิกส์ไทย
 •  สมาคมวิจัยเชิงคุณภาพแห่งประเทศไทย
 •  สมาคมออร์โธปิดิกส์ แห่งประเทศไทย 

 

สำหรับหน่วยงานต่างประเทศ มี 6 แห่ง ได้แก่

 •  ASM International (The Materials Information Society)
 •  ACS (The American Ceramic Society)
 •  WAITRO (World Association of Industrial and Technological Research Organizations, Denmark
 •  IADR (International and American Association for Dental Research)
 •  SAE (Society of Automotive Engineering)
 •  UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)

หลักการให้บริการ

1.บริการห้องสมุด

สถานที่ :             ชั้น 4 ห้อง 404 งานข้อมูลเทคโนโลยีวัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เวลาทำการ :     จันทร์ - ศุกร์ 8:30 - 16:30 น.

การยืม - คืน :    บุคคลภายนอกสามารถค้นคว้าและทำ สำเนาได้ แต่ไม่อนุญาตให้ยืมออก

การติดต่อ :       คุณอรุณี สีใส โทร. 0-2564-6500 ต่อ 4404 หรือ

e-mail :             arunees

 

2. บริการหนังสือ เอกสาร วารสารอื่น ๆ ของงานข้อมูล ฯ

สิ่งที่ให้บริการ :   หนังสือ วารสาร เอกสาร และบทความ ทางด้านวัสดุศาสตร์ และเศรษฐกิจ

สถานที่ :              ชั้น 4 ห้อง 404 งานข้อมูลเทคโนโลยีวัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เวลาทำการ :      จันทร์ - ศุกร์ 8:30 - 16:30 น.0

การยืม - คืน :     บุคคลภายนอกสามารถค้นคว้าและทำ สำเนาได้ แต่ไม่อนุญาตให้ยืมออก

การติดต่อ :        คุณมาริสา คุณธนวงศ์ โทร 0 2564 6500 ต่อ 4405 email : marisak

3. บริการข้อมูลทั่วไป

สิ่งที่ให้บริการ :   ข้อมูลจากฐานข้อมูลของงานข้อมูล ฯ หรือจากทรัพยากรอื่น ๆ ของงานข้อมูล ฯ เช่น วิดีทัศน์ CD-ROM เป็นต้น

สถานที่ :           ชั้น 4 ห้อง 404 งานข้อมูลเทคโนโลยีวัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เวลาทำการ :      จันทร์ - ศุกร์ 8:30 - 16:30 น.

ระเบียบ :              ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง หากเป็นข้อมูลที่งานข้อมูล ฯ ได้รวบรวมไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ สามารถ ช่วยสืบค้นได้ตามความจำเป็น

 

ระบบสืบค้นจากฐานข้อมูล