ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2564 6500 โทรสาร 0 2564 6501- 5 


QR Code ระบุตำแหน่งของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

 

 

 

 

*เข้าถึงตำแหน่งของเราอย่างง่ายดายมากขึ้น เพียงใช้สมาร์ทโฟนของท่านที่มีแอพลิเคชั่นอ่าน QR Code เพื่อรับตำแหน่งของเราผ่าน Google Maps

map to MTEC

 

ชื่องาน การให้บริการ โทรศัพท์ โทรสาร
งานบริการเทคนิค บริการทดสอบชิ้นงานและจัดทำผลการทดสอบ 0 2564 6500 ต่อ 4109 – 4111, 4151 0 2564 6335
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม บริการจัดอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ 0 2564 6500 ต่อ 4675, 4677 0 2564 6505
งานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ บริการรับจ้างวิจัยและร่วมวิจัย บริการที่ปรึกษา บริการพัฒนาต้นแบบ 0 2564 6500 ต่อ 4782 – 4286, 4717 02 564 6504
งานบริหารเทคโนโลยีฐาน การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเทคโนโลยีฐานด้านโลหะและวัสดุ 0 2564 6500 ต่อ 4791-4799, 4722, 4743 02 564 6504
งานวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและการตลาด  สนับสนุนข้อมูลด้านวิเคราะห์ตลาดและธุรกิจงานวิจัยและพัฒนาให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และฝ่ายวิจัย 0 2564 6500 ต่อ 4787-4788 02 564 6504
งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุของศูนย์ฯ 0 2564 6500 ต่อ 4205 - 4208, 4210- 4212 0 2564 6502
งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร แถลงข่าว จัดนิทรรศการและเยี่ยมชมหน่วยงาน 0 2564 6500 ต่อ 4669,4672-74, 4678-81 02 5646369
งานข้อมูลเทคโนโลยีวัสดุ บริการห้องสมุด บริการสืบค้นและตอบคำถามด้านวัสดุ บริการทำสำเนาข้อมูล 0 2564 6500 ต่อ 4400-4402, 4404-4406, 4469 02 5646501
งานวิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมด้านต่างประเทศ ควาวมร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program) ·ทุนวิจัย TGIST NUI – RC  และ YSTP 0 2564 6500 ต่อ 4414 - 4415 0 2564 6339
งานบริหารด้านทุนทางปัญญา บริการข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาและวิศวกรรม 0 2564 6500 ต่อ 4721 0 2564 6504
งานเลขานุการ ประสานงานเกี่ยวกับภารกิจของผู้บริหารระดับสูง และประสานงานนัดหมาย 0 2564 6500 ต่อ 4009 - 4012 0 2564 6503
งานนโยบายและแผน แผนกลยุทธ์ แผนการทำงานขององค์กร 0 2564 6500 ต่อ 74614-74617 0 25646372
งานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริหารและจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้สอดคล้องตามมาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐานระดับสากล 0 2564 6500 ต่อ 4098, 4099 0 2564 6500 ต่อ 4097
ฝ่ายการเงินและบัญชี (สวทช.) การรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน  0 2564 7000 ต่อ 71306-71310, 71303 0 2564 6502
โอเปอร์เรเตอร์ โอนสายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 0 2564 6500 ต่อ 4104 หรือ 0 -