บริการด้านการวิจัยและพัฒนา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเอาองค์ความรู้ และผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะประโยชน์  ดังนั้นจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาครัฐและเอกชน โดยได้ให้บริการด้านวิจัยและพัฒนา ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การให้บริการ

ดำเนินการให้บริการแก่ทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

บริการรับจ้างวิจัยเป็นการดำเนินการรับจ้างวิจัยและพัฒนาตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ โดยการรับจ้างวิจัยและพัฒนานี้ถือเป็นบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบริการได้โดยตรง เนื่องจากเป็นโจทย์วิจัย  หรือ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น  งานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เทคโนโลยีใหม่ วิเคราะห์แก้ไขปัญหา พัฒนาและเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

บริการร่วมวิจัยและพัฒนาเป็นความร่วมมือระหว่างเอ็มเทคและผู้รับบริการ ในการทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกัน จุดประสงค์หลักเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในระดับสูง  โดยมุ่งเน้นทำงานวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์  โดยในการดำเนินงานแต่ละฝ่ายจะร่วมมือกันในรูปแบบความร่วมมือต่างๆ เช่น งบประมาณในการดำเนินการ งบบุคลากรวิจัย งบเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น

บริการเป็นที่ปรึกษาเป็นการให้คำปรึกษาตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรม และในขณะเดียวกันสามารถนำโจทย์ปัญหาที่ต้องการจากภาคอุตสาหกรรมกลับมาสะท้อนต่อทีมวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงได้อีกทางหนึ่งด้วย

บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) ของสวทช. ถือเป็นการนำเอาผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถูกคิดค้นโดยนักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่อุตสาหกรรม โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ถือเป็นการช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมมีโอกาสนำเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยนักวิจัยในประเทศไปประยุกต์ใช้ในการผลิตมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการลองผิดลองถูก ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย ลดความเสี่ยงและระยะเวลาในการทำวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ได้อีกทางหนึ่ง 

ร่วมพัฒนาผลงานวิจัยสู่กระบวนการเชิงพาณิชย์หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการต่อยอดผลงานวิจัยจากระดับห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรม  ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ต้องการใช้เทคโนโลยีในมีโอกาสได้นำผลงานวิจัยต้นแบบที่ผลิตออกมาใกล้เคียงกับการใช้งานจริงแต่อยู่ในระดับปฏิบัติการไป พัฒนา ประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนให้กับภาคอุตสาหกรรม และเป็นตัวเร่งในการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น 

ผลงานวิจัย/ความเชี่ยวชาญ

ทีมวิจัย มีความเชี่ยวชาญสาขาวัสดุศาสตร์ในด้านต่างๆ โดยแบ่งความเชี่ยวชาญตามหน่วยวิจัย  และให้บริการทั้งในลักษณะของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์  ปรับปรุงคุณสมบัติ  ปรับปรุงกระบวนการผลิต ในรูปแบบบริการที่มีของเอ็มเทค

 

ผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีของเอ็มเทค
 1. ชุดทดสอบค่าไอโอดีนของน้ำมัน  
 2. ชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของน้ำมัน 
 3. ชุดทดสอบค่ากลีเซอรีนอิสระของไบโอดีเซล 
 4. ชุดทดสอบความหนาแน่นและความหนืดของน้ำมัน 
 5. ระบบผลิตไบโอดีเซล แบบต่อเนื่อง 20,000 ลิตรต่อวัน
 6. เครื่องหีบปาล์มระดับชุมชน 
 7. พลาสติกย่อยสลายได้ 
 8. สูตรเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบไร้สารตะกั่ว 
 
ผลงานวิจัยที่ต้องการหน่วยงานภายนอกมาร่วมทดสอบภาคสนาม
 1. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เม็ดมวลเบาสังเคราะห์ (G-rock)
ตัวอย่างชิ้นงานจากเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เม็ดมวลเบาสังเคราะห์ (G-rock)
 

ผลงานเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดอื่นๆ

 1. เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
 2. Commercialized Products

 

ขั้นตอนการให้บริการ

1.แจ้งความจำนงเพื่อขอรับบริการหรือปรึกษาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ e-mail หรือติดต่อ ด้วยตนเอง

2.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจทำหน้าที่ประสานงานภายในและติดต่อกลับ
3.นัดหมายประชุมกับผู้เชี่ยวชาญ
4.ดำเนินการตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

การติดต่อขอรับบริการ

ติดต่อขอรับบริการ ได้ที่ งานประสานธุรกิจและอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 0 2564 6500ต่อ 4782-4789  โทรสาร 0 2564 6369

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.