วัตถุประสงค์การจัดเยี่ยมชม

การจัดการเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
ดำเนินการ/ประสานงานการต้อนรับผู้เยี่ยมชม (ภาครัฐ,ภาคเอกชน,ภาคการศึกษา) ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและประทับใจ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติอีกทางหนึ่งให้เป็นที่รู้จักแก่ ภาครัฐ, ภาคเอกชน,ภาคการศึกษา ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯและกลุ่มผู้เยี่ยมชมดังกล่าวในอนาคตและทำให้ผู้เยี่ยมชมสึกว่าได้รับการต้อนรับที่ดีเมื่อติดต่อมา และเมื่อมาเยี่ยมชมก็ได้รับการดูแลที่ดี เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมมีความรู้สึกที่ดีต่อศูนย์ ฯ
 

บทบาท หน้าที่ และ ขอบเขตความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการจัดการต้อนรับผู้เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
            2.รับเรื่องการขอเข้าเยี่ยมชม และ พิจารณาการอนุมัติขอเยี่ยมชมตามเงื่อนไข และตามความเหมาะสม
            3. พิจารณาห้องปฏิบัติการ/นักวิจัยที่เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชม และติดต่อประสานงานเพื่อขอเข้าเยี่ยมชม
            4. ดำเนินการ/ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับผู้เยี่ยมชม
            5. ดำเนินการต้อนรับผู้เยี่ยมชม
            6. ทำการเก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเยี่ยมชม เช่น ประเมินแบบ    สอบถามผู้เยี่ยมชม เป็นต้น เพื่อใช้ปรับปรุงงานทางด้านการต้อนรับและผลักดันให้เกิดความร่วมมือและบรรลุตามเป้าหมายของศูนย์ฯ
 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้การปฏิบัติงานการต้อนรับผู้เยี่ยมชมทำได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการต้อนรับผู้เยี่ยมชม ต่อไปในอนาคต
 

ขอบข่าย

• ครอบคลุมถึงการดำเนินงานเตรียมการต้อนรับและการต้อนรับผู้เยี่ยมชมของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 

เงื่อนไขเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา

เป็นกลุ่มเป้าหมายของ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เช่น ต้องการทำวิจัยร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, ใช้บริการทางด้านการทดสอบ, ต้องการคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้เยี่ยมชม, การปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อความร่วมมือในอนาคต เป็นต้น
 
 

ระเบียบการขอเยี่ยมชม

ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1. ให้เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 คนแแต่ไม่เกิน 25 คน
2. ช่วงเช้า คือเวลา 9.30 - 12.00 น. (ควรมาถึงก่อนเวลา)
3. ช่วงบ่าย คือเวลา 13.30 -16.30 น. (ควรมาถึงก่อนเวลา)
4. ต้องปฎิบัติตาม ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยขณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯอย่างเคร่งครัด (รายละเอียด คลิก)
5. กรุณาทำหนังสือที่เพื่อขอเข้าเยี่ยมชมโดยมีรายละเอียดดังนี้
            5.1 ชื่อกลุ่มที่จะขอเข้าเยี่ยมชม ตำแหน่ง พร้อมจำนวนและผู้ติดตามทั้งหมดที่สำคัญ 
แจ้งชื่อผู้ประสานงานกลุ่ม
            5.2 วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชม แนวทางความร่วมมือในอนาคต
            5.3 ความสนใจ เช่น กลุ่มวิจัย ห้องปฏิบัติการ ที่จะขอเข้าเยี่ยมชม
            5.4 กำหนดการเยี่ยมชม ระยะเวลา และเวลาที่ชัดเจนที่จะเข้าเยี่ยมชมที่ MTEC
            5.5 รายละเอียดอื่นๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเยี่ยมชม
            5.6 ส่งจดหมายการขอเข้าเยี่ยมชมมายังศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 
 
               เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
               ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
              114 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 
 
            5.7 ส่งสำเนาการขอเข้าเยี่ยมชมส่งมายัง
                  งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก
                  โทรสาร 02-564-6369
                  โทรศัพท์ 02-564-6500# 4672
                  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ตัวอย่างหนังสือขอเข้าเยี่ยมชม
 
                          
 
6.เมื่อได้รับการพิจารณาให้เข้าเยี่ยมชมและต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเยี่ยมชมโปรดติดต่องานประชาสัมพันธ์ก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชมเดิม(ตามที่ได้ตกลงไว้เดิม)อย่างน้อย 7 วัน(ก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชม) มิฉะนั้นถือว่ายืนยันตามกำหนดการเยี่ยมชมเดิมและกรุณาตรงต่อเวลาโดยควรมาถึงMTECก่อนเวลาที่กำหนดไว้อย่างน้อย 15-30 นาที
 
หากท่านประสงค์ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับMTECศึกษาได้จาก Website ของ MTEC ดังนี้  http://www.mtec.or.th