อัตราค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ (.xlsx) ราคาปรับปรุงล่าสุด : 1 มกราคม 2561  

เพื่อความสะดวกในการขอรับบริการโปรดโทรศัพท์สอบถามล่วงหน้า ที่หมายเลข 0 2564 6500 ต่อ 4109, 4110

 

มาตรฐานการให้บริการ

 

หากต้องการสอบถามทางเมล ติดต่อได้ที่ 

 

การให้บริการ

  1. บริการวิเคราะห์ทดสอบ สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุและผลิตภัณฑ์ให้แก่ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบที่ทันสมัยมากกว่า 20 เทคนิค พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญ และวิธีการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล โดยลูกค้าสามารถนำผลการวิเคราะห์ทดสอบไปเป็นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้แก้ไขปัญหาข้อ บกพร่องของผลิตภัณฑ์ และปัญหาที่เกิดในกระบวนการผลิตต่อไปได้ ขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการวิเคราะห์/ทดสอบ (กรณีผู้ขอรับบริการเป็นภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ)
  2. บริการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรม ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวัสดุศาสตร์ ทั้ง โลหะ โพลิเมอร์ และเซรามิก รวมไปถึงความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ทั้งความบกพร่องของวัสดุเอง หรือจากข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิต
  3. บริการสแกนวัตถุด้วยเครื่อง 3D Scanner คลิ้กดูขั้นตอนการขอรับบริการได้ที่นี่

 

เทคนิค Top Hit

  1. การทดสอบแรงบิด (Torsion) ความล้า (Fatige) ของวัสดุด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมบัติทางกลของวัสดุ
  2. การวิเคราะห์หาขนาดและการกระจายตัวของขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร ในช่วงตั้งแต่ 0.6 - 6,000 นาโนเมตร โดยใช้เทคนิคการกระเจิงของแสงแบบพลวัต (Dynamic Light Scattering) และในระดับไมโครเมตร ในช่วงตั้งแต่ 0.02 - 2,000 ไมโครเมตร ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของแสง (Laser Diffraction)
  3. การเตรียมตัวอย่างพอลิเมอร์ด้วย Cryogenic Ultaramicrotome เพื่อทดสอบด้วยเทคนิค SEM/EDS
  4. การวิเคราะห์ตรวจสอบทางเคมีด้วยเทคนิค Spectrum Spotlight 300 FT-IR Imaging System
  5. การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค DSC และ TGA
  6. การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD

การได้การรับรองมาตรฐานสากล

1. งานบริการลูกค้า  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)  ซึ่งได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2547 โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

2. ห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายพลาสติกทางชีวภาพ  ชอง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ได้ผ่านการประเมินรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานในระบบ ISO 17025 จากสถาบัน DIN CERTCO ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอมันนี ซึ่งครอบคลุมการทดสอบตามมาตรฐาน EN13432 และ ASTM D640 ซึ่งถือเป็นห้องปฏิบัติการหลัก และยังมีห้องปฏิบัติการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมเป็นเครือข่าย  นับเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกและแห่งเดียวของทั้งภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการรับรองดังกล่าว

 

ติดต่อขอรับบริการ

งานบริการลูกค้า ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4109, 4110, 4111

 

DOWNLOAD แบบฟอร์มขอรับบริการ