นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ สวทช. (Privacy Policy)

เวอร์ชั่น 1.0
วันที่ประกาศ 1 ตุลาคม 2557

            สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ สวทช. ไว้อย่างมั่นคงปลอดภัยและปิดเป็นความลับ จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนี้วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม

            สวทช. จะมีการเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้งาน สำรวจความนิยมในการใช้บริการ เพื่อนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ รวมถึงการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน  นอกจากนี้ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์การดำเนินงานของ สวทช. ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • ๑.     สวทช. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ใช้ผ่านเว็บไซต์ สวทช. อาทิ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ การสมัครสมาชิก การลงทะเบียนใช้บริการ/ร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
 • ๒.     ในกรณีเยี่ยมชมเว็บไซต์ สวทช. จะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) โดยจัดเก็บข้อมูล เช่น หมายเลขไอพี (IP Address)  ประเภทของบราวเซอร์ (Browser)  โดเมนเนม (Domain Name)  บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเยี่ยมชม  เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times)  และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) เป็นต้น
 • ๓.     ในกรณีสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ/ร่วมกิจกรรม สวทช. อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่น ชื่อ เพศ อายุ ที่อยู่หรือที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือความสนใจ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานของ สวทช. เท่านั้น


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ๑.     สวทช. จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นที่เป็นการดำเนินงานของ สวทช. เท่านั้น
 • ๒.     สวทช. จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการปรับปรุงบริการของ สวทช. หรือเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีขึ้น
 • ๓.     ในกรณีที่ สวทช. ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น การจัดส่งไปรษณีย์ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เป็นต้น  สวทช. จะกำหนดให้หน่วยงานผู้รับจ้าง เก็บรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล และห้ามมิให้มีการนำไปใช้นอกเหนือการดำเนินการตามที่รับจ้างจาก สวทช.


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • ๑.     สวทช. จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลอื่น เว้นแต่ สวทช. จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการรายนั้น หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
 • ๒.     สวทช. จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ เป็นต้น


การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ๑.     สวทช. ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติด้านระบบสารสนเทศของ สวทช.
 • ๒.     สวทช. ได้จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้างที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพื่อดำเนินการต่างๆ ในนามของ สวทช. โดยบุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และอาจถูกเลิกจ้างและดำเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้


การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

            หากผู้ใช้บริการประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเองเพื่อตรวจสอบข้อมูล สามารถร้องขอโดยระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้บริการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สวทช. กำหนด  เมื่อ สวทช. ได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว จะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบภายในระยะเวลาอันสมควร และหากผู้ใช้บริการพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถแจ้ง สวทช. เพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

 • ๑.      สวทช. อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สวทช. จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการได้อ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็บไซต์ สวทช.
 • ๒.      ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สวทช. ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยและรับฟังข้อเสนอแนะ โดยสามารถติดต่อกับ สวทช. ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้
   

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

๑๑๔ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๖๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๖๕๐๑ - ๕

เว็บไซต์ https://www.mtec.or.th
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.