27 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
 
 
 
ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร. กนต์ธร  ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และนายปกรณ์  ภู่หนู ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 หรือ RDC2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาค (ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันออก) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 
   
  
 
การแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเรียนรู้การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา มีสถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 50 คน และ Institute of Technology of Cambodia ได้นำนักศึกษาจากประเทศกัมพูชาอีก 10 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ และค้นหานักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน International Design Contest 2018 หรือ IDC Robocon 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่นต่อไป
 
 
โครงการการแข่งขันดังกล่าว ได้มีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้และความสามารถทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ส่งเสริมกระตุ้นความสนใจของเยาวชนให้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณร่วมกับเพื่อนต่างสถาบันมากขึ้น โดยผลการแข่งขัน มีดังนี้
 
รางวัลชนะเลิศ: ทีมมังกร 555+
 
 • นายกลุภัทร นามวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • นายภัทราวุธ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
 • นายศิธวัช ศุภาภัทร์พงศ์ธน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
 • นายประวิทย์ รักชาติ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 • นายธารา เทพรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ทีมมังกรไฟ
 
 • นายพันกร ต่างประเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 • นายณัฐวุฒิ อ่ามเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • นางสาวชมพูนุช  ภูมิจันทึก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • นายชำนาญ วงษ์ชาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • นายอธิวัฒน์ สัพบุรุษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีมมังกรอวกาศ
 
 • นางสาวซเรยมวย  เซา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • นางสาวเกวรีย์ สุฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • นายวัชร    สีส มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • นายปฏิวัติ บัวศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครอีสาน
 • นายชาคริต ปล้องกระโทก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mtec.or.th/rdc2018 หรือ Facebook: RDCThailand