ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย รังสิยากูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสำนักงานเชียงใหม่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคุณธนัชชพร พงษ์เย็น ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมเป็นเกียรติเปิดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 หรือ RDC2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาค (เขตภาคเหนือ) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

การแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 29 พฤษภาคม 2561ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มีสถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 14สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, วิทยาลัยเชียงราย, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, วิทยาลัยเทคนิคสารภีและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 72 คน แข่งขันแบบทีมคละสถาบันเป็น 12 ทีม เพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ และค้นหานักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน International Design Contest 2018หรือ IDC Robocon 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่นต่อไป

โครงการการแข่งขันดังกล่าว ได้มีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้และความสามารถทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ส่งเสริมกระตุ้นความสนใจของเยาวชนให้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณร่วมกับเพื่อนต่างสถาบันมากขึ้น ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้

รางวัลที่ 1  ทีมน้ำพริกแดง

 • นายบัญญัติ           ฝักฝ่ายธรรม             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายณัฐกรณ์          พิสปิงคำ                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
 • นายณัฐพงค์           ศรีบรรเทา              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก
 • นายศุภกิจ              ติดรักษ์                  วิทยาลัยเชียงราย
 • นายเทพพิทักษ์       ชุตินทราศรี            วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
 • นายสมบูรณ์           แซ่ฟ้า                     วิทยาลัยเทคนิคสารภี

รางวัลที่ 2 ทีมแกงอ่อม

 • นาวสาวอริศรา       สุรีย์                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายวีรยุทธ             บัวเพชร                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
 • นายณัฐพงษ์          น้อยเครือ                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก
 • นายวีรวัฒน์            เข็มทิศ                   วิทยาลัยเชียงราย
 • นายธนภณ             ธนชาติไพศาล        วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
 • นายภูษิต                อัมพรสว่าง             วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รางวัลที่ 3 ทีมแกงแค

 • นายนรเทพ             เมืองอุดม               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายจตุรพัฒน์        จิตเทพ                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
 • นายธรรมรัตน์         ผมขาว                   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • นายปัณณวัฒน์      ทะนันไชย               มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นายสิทธิศักดิ์         ตนเล็ก                   วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • นายเอกชัย             เขียนสาร               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mtec.or.th/rdc2018 หรือ Facebook: RDCThailand