งาน JEC Asia เป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมเพื่ออุตสำหกรรมคอมโพสิตแห่งเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นทุกปีโดยจะมีขึ้นอีกครั้งในระหว่ำงวันที่ 20 ถึง 22 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติซันเทค ประเทศสิงค์โปร์ เป็นงานที่รวบรวมทุกภาคส่วนสำคัญของคอมโพสิตทั้งผู้ผลิตวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ ผู้ใช้คอมโพสิต (End-Users) ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ ผู้ผลิตและแปรรูปคอมโพสิต โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมออกแสดงงานกว่ำ 200 บริษัทจาก 43 ประเทศทั่วโลก 
 
ผู้เข้าชมงานยังสามารถรับประโยชน์จากการประชุมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ Eco Design & Recycling, Simulation/ Robotization, Aeronautics: The Challenge of Light-Weighting, Cycle-time reduction in the automotive industry, Composite vessels for high pressure gas storage
 
สมาชิกที่สนใจเข้ำชมงานสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเข้าชมงานได้ฟรี ผ่านทางเว็บไซต์ www.jecasia-badges.com หรือหำกทำงศูนย์ฯ มีความสนใจนำคณะไปเยี่ยมชมงาน  โดยกรุณาแจ้งความจำนงมำยัง โปรโมซาลงส์/หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ติดต่อคุณธนพัฒน์ โทร. 02-6509613 ต่อ 222 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.