เชิญร่วมงานสัมมนา “Digital Economy: วิกฤต หรือ โอกาส” ที่จะมีขึ้น วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12:30 น. – 16:00 น.  เพื่อเป็นถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจ แก่ประชาชนทั่วไปในวงกว้างเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย  ซึ่งงานดังกล่าว มิได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร จัดโดยนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/site/digitalrsu/lng-thabeiyn