ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทางด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ ส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกับพันธมิตร เพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่และประยุกต์เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน สร้างรากฐานเทคโนโลยีวัสดุที่จำเป็นต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม การพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม  โดยให้การสนับสนุนทรัพยากรในรูปแบบการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย  ทุนร่วมวิจัย และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผ่านสถาบันการศึกษาแก่นักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ หน่วยงานวิจัยภาครัฐ และเอกชนของประเทศ รวมถึงสร้างกลไกให้เกิดความร่วมมือของนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ขอบข่ายของ

  • โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีฐานคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบวิศวกรรม และการผลิต (Platform Technology for Computer–Aided Design, Engineering and Manufacturing) ซึ่งมุ่งเน้นการประดิษฐ์ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD/CAE) เพื่อช่วยในการออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหาพื้นฐานและระดับสูงทางวิศวกรรมและการผลิต และ
  • โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีฐานการออกแบบและผลิตวัสดุ(Platform Technology for Materials Design and Production) ซึ่งมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้มาช่วยในการสังเคราะห์และพัฒนาวัสดุ รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการผลิตวัสดุให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีสมบัติดังความประสงค์ สามารถลดต้นทุน ประหยัดเวลาในการผลิตและคงไว้ซึ่งความยั่งยืนต่อการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม

               ศูนย์ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาหน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โปรแกรมจึงมุ่งเน้นสนับสนุนทุนวิจัยในแผนงานวิจัยมุ่งเป้าที่มีศักยภาพสร้างผลกระทบสูง (Focussed Themes) งานวิจัยที่สอดคล้องกับแผนที่การพัฒนาเทคโนโลยีของหน่วยวิจัย (Research Unit Technology Roadmap) ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยวิจัยพัฒนาขีดความสามารถและมีความพร้อมในการดำเนินการวิจัยตอบสนองกับความต้องการของประเทศ

 
แบบฟอร์มการรายงานผลโครงการวิจัย

 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

 

ระบบรายงานสถานภาพโครงการ Online

 

               ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้พัฒนาช่องทางการแจ้งสถานะโครงการแบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นบริการเสริมที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ขอรับทุน (หัวหน้าโครงการ)  สามารถล็อคอินเพื่อเข้าดูสถานภาพและข้อมูลโครงการที่มีการขอรับทุนของตนเองได้โดยสามารถเข้าสู่ website   http://www2.mtec.or.th/ppo/index.asp  หรือ