หัวหน้าโครงการ: ดร. พัชรี ลาภสุริยกุล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ผู้ร่วมวิจัย: นายดำรงค์ ถนอมจิตร, นางสาวณัชชา ประกายมรมาศ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
Project Leader: Dr.-Ing. Patcharee Larpsuriyakul National Metal and Materials Technology Center (MTEC)
Research Team: Mr. Dumrong Thanomjitr, Ms. Natcha Prakymoramas National Metal and Materials Technology Center
Contact: 0 2564 6500 ext. 4449 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.