หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม (Design and Engineering Research Unit)

 

หน่วยวิจัยโลหะ (Metal Research Unit)

  • ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน (Failure Analysis and Corrosion Technology Laboratory)
  • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเคลือบผิวและการประสาน (Coating and Joining Technology Laboratory)
  • ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง (Advanced Metallurgy Laboratory)
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการหล่อ (Foundry Engineering Laboratory)
  • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง (Particulate Materials Processing Technology Laboratory)

 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ (Ceramics Technology Research Unit)

  • ห้องปฏิบัติการเคมีเซรามิก (Ceramic Chemistry Laboratory)
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเซรามิก (Ceramic Engineering Laboratory)
  • ห้องปฏิบัติการเซรามิกและแก้ว (Ceramic and Glass Laboratory)

 

หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ (Polymers Research Unit)

 

หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Research Unit)

 

หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน (Materials for Energy Research Unit)

 

หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Research Unit)

 

หน่วยวิจัยยาง (Rubber Research Unit)

  • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำยาง (Latex Technology Laboratory)
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยาง (Rubber Engineering Laboratory)