Unit Director

Name : Dr.Kritsada Prapakorn
ชื่อภาษาไทย : ดร.กฤษดา ประภากร

 

ภารกิจ/บทบาท/Core Technology

ฝ่ายสนับสนุนเทคนิคด้านวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ เน้นการวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยภายใน MTEC รวมถึงการนำองค์ความรู้มาให้บริการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ผ่านการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแก่ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ประเทศ และเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและมหาวิทยาลัยในการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ 

 

 

ความสามารถหลักที่สำคัญ (expertise) ของหน่วยวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ ได้แก่

     1. การวิเคราะห์สมบัติทางกลของวัสดุและผลิตภัณฑ์ 

  • การทดสอบความล้า (Fatigue) ของวัสดุซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลเพื่อนำไปออกแบบชิ้นส่วนให้เหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งการออกแบบเพื่อป้องกันความล้านั้นสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดวิบัติของชิ้นส่วนจากความล้าในการใช้งานได้ อีกทั้งสามารถคาดเดาได้ถึงอายุการใช้งานวัสดุในสภาวะต่างๆ ได้อีกด้วย

     2. การหาองค์ประกอบของวัสดุ ด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนส์ (XRD และ XRF) โดยสามารถหาองค์ประกอบธาตุ และชนิดสารประกอบของวัสดุ วิเคราะห์เฟส และแนวโน้มการจัดเรียงตัวผลึกในฟิล์มบางและโลหะสำหรับอุตสาหกรรมฟิล์มบางและโลหะ

     3. การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุ โดยเครื่องมือในกลุ่มวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนที่ครบครัน ทั้ง DSC TGA DMA TMA ทำให้ได้ข้อมูลเพื่อนำไปวิจัยวัสดุและผลิตภัณฑ์

     4. การวิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อนขนาดไมครอนที่อยู่บนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ หรืออยู่ลึกลงไปในเนื้อวัสดุที่เกิดระหว่างกระบวนการผลิต ด้วยเทคนิค FT-IR/Raman Imaging สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมอาหาร

     5. การวิเคราะห์หาขนาดและการกระจายตัวของขนาดอนุภาค ในระดับนาโนเมตร โดยใช้เทคนิคการกระเจิงของแสงแบบพลวัต (Dynamic Light Scattering) และในระดับไมโครเมตรด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของแสง (Laser Diffraction) สำหรับอุตสากรรมทางด้านวัสดุผง เซรามิก โพลิเมอร์ เครื่องสำอาง และ อื่นๆ

     6. ห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายพลาสติกทางชีวภาพ ได้ผ่านการประเมินรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานในระบบ ISO 17025 จากสถาบัน DIN CERTCO ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอมันนี ซึ่งครอบคลุมการทดสอบตามมาตรฐาน EN13432 และ ASTM D640 ซึ่งถือเป็นห้องปฏิบัติการหลัก และยังมีห้องปฏิบัติการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมเป็นเครือข่าย  นับเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกและแห่งเดียวของทั้งภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการรับรองดังกล่าว

     7. การให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร กระเบื้อง และสุขภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล

     8. การวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค

  • วิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคโดยเฉพาะวัสดุ nanoparticles, nanotubes รวมไปถึงโครงสร้างประเภทฟิล์มแบบต่างๆ โดย High resolution TEM ควบคู่ไปกับ Electron Diffraction Patterns และ EDS
  • วิเคราะห์สัณฐานของวัสดุ รูปร่าง Grain ของผลึก รวมไปถึงการจัดเรียงตัว Grain Structure ด้วยเทคนิค EBSD-SEM

 

ฝ่ายสนับสนุนเทคนิคด้านวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุประกอบด้วย 6 งาน ได้แก่

  1. งานทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ(Biodegradation Testing Section)
  2. งานทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ (Ceramic Testing Section)
  3. งานวิเคราะห์เชิงเคมีและชีวภาพ (Chemical and Biological Analysis Section)
  4. งานวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์ (Physical Analysis Section)
  5.  งานทดสอบสมบัติเชิงฟิสิกส์ (Physical Measurement Section)
  6. งานจุลทรรศน์และจุลวิเคราะห์ (Microscopy and Microanalysis Section)

 

ติดต่อ

คุณปิยวรรณ ปนิทานเต
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 025646500 ext. 4109
Email : 
Fax :   0 2564 6335